POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z problemem ochrony danych osobowych iw sprawie rozstrzygania takich kwestii, jak również uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO) jest CLSH Sylwia Dobkowska, al. Jana Pawła II 36 lok. 173, 00-141 Warszawa, NIP: 8461617151, REGON: 361299924. Adres e-mail administratora danych: sayhello@clsh-store.com.

Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO podlega zasadom ochrony danych osobowych oraz stosowanym środkom technicznym i organizacyjnym w celu zastosowania postępowania przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, dostępu, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych wykorzystywanych w związku z obsługiwaną działalnością.

Podanie danych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w bazie danych:

 1. przygotowanie ofert w odpowiedzi na zapytanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Nie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie instrukcji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. świadczenie usług pośrednich za pośrednictwem sklepu internetowego, na podstawie oceny sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. obsługa procesu reklamowego, na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. rachunkowych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, sprawdzenie lub obrony przed roszczeniami, lub wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnienie interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 7. kontakt telefoniczny lub za pomocą listy kontaktów, w odpowiedzi na zapytanie kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnione interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnienie interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. marketing produktów administratora danych, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub podjąć się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
DANYCH ODBIORCY. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Odnośniki danych osobowych danych przez administratora mogą być dane osobowe z administratorem danych, mogą być dane osobowe z administratorem, są to niezbędne do zawarcia umowy z danymi kontaktowymi przez administratora danych.

Dane dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez administratorów danych, które mogą być również przetwarzane przez administratora danych, danych osobowych, np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, zabezpieczenia usług IT (w tym usługach hostingowych) i logistyczne, banki i dostawcy bramek płatniczych (Stripe, PayPal, Przelewy24) oraz dostawcy platformy do serwisów serwisowych i danych - Shopify, Google Analytics, Facebook Pixel.

Administrator danych może być zobowiązany do udostępniania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionych organom lub pracom państwowym. 

Dane osobowe nie zajmują się śródmiejscem poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, które dane obejmują oraz są objęte obowiązkiem uwzględnienia w zakresach obejmujących postępowanie z dochodzeniem roszczeń uwzględnianych w umowie, zestawienie funkcji z zastrzeżeniami przepisów prawa, ale przez czas nieobsługiwany Kodeksu cywilnego.

Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisów prawa o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości.

Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w transakcjach marketingowych przez okres 10 lat, jednak nie później niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub uwzględnienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Administrator danych przechowuje dane osobowe w danych innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zezwolenie na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych może być kontynuowane na innej podstawie niż zgodna osoba, dostępne dane wymagają.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Każda osoba, jej dane duże, ma prawo:

 1. dostęp - dostęp od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Dostępne dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dostępnych danych: o zasięgu przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacjach o odbiorcach lub kategoriach informacji, o tym, które dane są dostępne lub są ujawnione, o okresie gromadzenia danych lub o wynikach ich ustalone, o prawie do uzupełnienia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych usługujących osobie, dane dane objęte, oraz do uwzględnienia sprzeciwu wobec takiego zastosowania (art. 15 RODO);
 2. do pobrania kopii danych - pobierz kopię danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest dostępna, a za dodatkową kopią administrator może nałożyć opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z oceny usług (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania - sprostować swoje dane osobowe, które są dostosowane lub uzupełnione niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych - należy usunąć dane osobowe, należy użyć administratora, który ma już podstawy do ich użycia lub danych, które są już dostępne do wykonania operacji (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia stosowania - ograniczenia ograniczenia danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dane, kwestionuje stronowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzać zasady tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dane, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając znaku ich świadectwa,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osoby, jej dane poprzednie, do ustalenia, sprawdzenie lub obrony roszczeń,
 • Pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na pytania;
 • do przesyłania danych - otrzymane w ustrukturyzowanym, używanym formacie używanym do odczytu maszynowych danych osobowych, które są dostępne, które są dostępne dla administratora, oraz przesłane przesłane te dane innemu administratorowi, dostępne dane są obsługiwane na podstawie danych osobowych, danych obsługiwanych lub umowy z zawartością oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu - wezwania do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych uzasadnienia administratora, z uzasadnieniem z jej konkretną sytuacją, w tym wobec profilowania.
Wówczas administrator oceny oceny prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności, których dane dane, lub podstawy do ustalenia, pytania lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dane, pomoc się, wykorzystując dane dane kontaktowe, z administratorem i prawostronnym, z którego prawa iw jakim zakresie chce korzystać, wykorzystując dane dane kontaktowe, z administratorem i poprawką, wykorzystując dane dane kontaktowe, z administratorem i poprawką, z którego prawa iw jakimkolwiek zakresie chce korzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Komisji, który jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

PROFILOWANIE

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą traktowane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie. 

  Koszyk

  Wszystkie dostępne zapasy znajdują się w koszyku

  Twój koszyk jest obecnie pusty.