REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.clsh-store.com/ prowadzony jest przez zlecenie CLSH Sylwia Dobkowska pod adresem al. Jana Pawła II 36 lok. 173, 00-141 Warszawa, NIP: 8461617151, REGON: 361299924, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dane Sprzedawcy: adres e-mail sayhello@clsh-store.com.

Strona dokument (stanowiący przewodnik regulamin w myśl tekstów z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres prac drogą za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklep internetowy, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 DEFINICJE

 1. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.clsh-store.com/.
 2. Sprzedawca - CLSH Sylwia Dobkowska, al. Jana Pawła II 36 lok. 173, 00-141 Warszawa, NIP: 8461617151, REGON: 361299924.   
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowością, która ma prawo do rozstrzygnięcia, rozstrzygająca osoba ze Sprzedawcą.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 5. Usługa - usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży - umowa zawierana na temat między klientami a sprzedawcami za pośrednictwem Sklepu internetowego, który zawiera ofertę zakupu Produktu.
 7. Produkt - produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiającym złożenie zamówienia w celu zakupu Produktu.
 9. Newsletter - usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogi informacji o Produktach i promocjach Sprzedawcy.
 10. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z w stronę dni ustawowo wolne od pracy.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca dostanie się do usług na rzecz klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Prawouje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prawa i prawa do współżycia społecznego.
 3. Korzystający z Usług Sprzedawcy jest do sądu regulacyjnego.
 4. Sprzedawca zapewniaa zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych danych w związku z zanieczyszczaniem danych iw sprawie bezpieczeństwa takiego jak np. oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE. 
 5. Klient klienta na gromadzenie, zbieranie danych i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, okres oraz ochrony danych przez sprzedawawcę danych „Polityka prywatności” Sklepu internetowe.
 6. Informacje dotyczące produktu znajdującego się na stronie Sklepu projektowanie do zawarcia umowy w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 8. Sprzedawca zastawów sobie prawo do zmian w cenach Produktów w Sklepie internetowym, nowe trendy Produktów, jak i też przeprowadzania i odwoływania nowych zmian w trwających już promocjach.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o zwalczaniu bezprawnym lub obfitym. Wymagane jest korzystanie z korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich działania, w szczególności nieużywanie oprogramowania (w tym oprogramowaniu złośliwym) lub krytycznym.
 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług dostępu do uzyskania przez nieuprawione osoby dostępu do danych transmitowanych drogą sieci lub danych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może górkę, w szczególności, ich utrata, nieuprawnioną w celu uzyskania dostępu do wykorzystania z wykorzystania usług z usługami Sklepu internetowego, a także możliwość odpłatności systemu teleinformatycznego przez to urządzenie również oprogramowanie. W celu wyjścia z możliwości z tym interfejsów Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, połączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco aktualizować. Odniesienia do wiadomości, że mimo stosowania przez sprzedawawcę wszystkie środki zaradcze nie są stosowane w sposób ostateczny chroniony przed opisami.
§3 USŁUGI I OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego usługi internetowe poprzez: udostępnienie treści o ofercie i produktu na stronie Sklepu internetowego, udostępnienie drogą elektroniczną wersji zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży, oraz przesyłanie informacji o promocjach i produktach w formie „Newslettera”.
 2. Usługi określone w pkt 1 usługi są terazie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą w postaci chwilowych wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie realizacji zadania do wypełniania formularzy oraz rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub zą przesłania wypełnienia formularza Sprzedawcy.
 4. Usługi świadczone drogą internetową „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newsletter” za pomocą podręcznej dostępu na stronie Sklepu internetowego.
 5. Wymagania techniczne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

  1. urządzenie z wyszukiwania do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Pliki cookie,
  3. dostęp do poczty publicznej.

 6. Opłata za opłatę z tytułu do sieci Internet i transmisja danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
§4 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca umożliwia składanie oferty na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia klient wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość, zamiana zakupu zakupu oraz wskazując cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „waluty” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazującego w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, w tym kryterium dostawy i cena jej koszt, a następnie akceptując niniejszy Regulamin, wyświetlenie zamówienia za pomocą zamówienia „Zamawiam i płacę”.
 3. Po stronie klienta sprzedawcy przesyła drogą internetową na podany w trakcie produkcji zamówienia adres strony klienta o przyjęciu zamówienia. Następnie dostawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Zażądaj otrzymania zamówienia przez klienta wiadomości potwierdzających chwilową próbę do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy, aw szczególności oraz zamówionego Produktu, określenie ceny do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
§5 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpływów (z rozpatrzenia §6 pkt 3 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji od dwóch do dni roboczych.
 3. Zamówienia dotyczące więzi w dniu dni roboczy po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak powiązania następne dnia dzień.
 4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest dostępne, Klient jest o tym informowanym telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i odpowiedź o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego ).
 5. Jeśli chodzi o składających się z kilku produktów o różnej dostępności, dodatkowe korzyści dostarczane w jednej przesyłce, zakończenie zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sprzedawawcę ostatniego Produktu czasowego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej. 
 6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez klienta instalacji. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
 7. Zamówienia wydawane są do wykonania dla uproszczenia w celu wykonania.
 8. Po kolei lining Klient powinien sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W stwierdzenia ewentualności ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 9. W przypadku odmowy testu lub braku możliwości możliwości jej doręczenia z uzasadnieniem leżących po stronie Klienta Sprzedawca ma uprawnienie do klienta kosztami kosztów transportu do Sprzedawcy lub ponownej instalacji do Klienta kosztami kosztów transportu do Sprzedawcy lub ponownej instalacji do Klienta).
 10. W przypadku, gdy sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie nauczy się tworzenia nowej umowy cesji.
§6 METODY PŁATNOŚCI 

 1. Sprzedawca umożliwia korzystanie z płatności za zamówione Produkty w formie przedpłaty: za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, zakupanego przez PayPal (Europa) z siedzibą w Luksemburgu; za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe, którego operatorem jest Stripe, Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA; za pośrednictwem płatności systemu Klarna (dawniej Sofort) zakupanego przez Klarna AB, Sveavägen 46, SE-111 34 Sztokholm, Szwecja.
 2. W przypadku braku płatności sprzedaży sprzedaży rozwiązaniu.
 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od zakupu systemu płatności elektronicznych o pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W celu otrzymania faktury VAT Klient jest zobowiązany do wskazania takiej potrzeby podczas składania zamówienia. Złożenie wniosku o wystawienie faktury w terminie późniejszym może skutkować odmową wystawienia ze względu na przepisy w zakresie podatku od towarów i usług.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta.
§7 RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

  1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny za klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub rozwiązanie. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient musi o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  2. Niedostępność Produktu w ramach realizacji prawa prawo z rękojmi za wady organizuje sprzedawca, pokrywając jego koszt.
  3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed zakupem dwóch lat od dnia Produktu Klientowi.
  4. Zgłoszenie o wadach Produktu należy zakup drogą drogą powrotną@clsh-store.com lub pisemnie na adresby Sprzedawcy. Zgłoszenie można zobaczyć na formularzu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, klient może przyjąć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkową wymiany Produktu na wolny od wad lub poprawki wady.
  6. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę Cena na wolny od wad albo wymiany żądać zmiany wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrane przez klienta jest niemożliwe do ceny w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna
  8. Jeżeli jest do uzupełnień dla oceny wad fizycznych Produkt należy na adres: CLSH Sylwia Dobkowska, al. Jana Pawła II 36 lok. 173, 00-141 Warszawa. 
  9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego dyskusji.
  §8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klientowi konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
  2. Postanowienia dotyczące treści zawartych w sprzedaży, odnosienie się do pozycji przedmiotowej zawierającej prace związane z przeglądaniem, postanowienia, że ​​nie posiada ona dla tej osoby porównania, dane wyjściowe w szczególności z przedmiotu pracy przez nią prace eksploatacyjne, udostępniona na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługującej w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Umowa partnerska wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w części - termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
  4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu Regulaminu, przesyłając je na adres pocztowy Sprzedawcy lub drogą na adres Return@clsh-store.com.
  5. Do czasu dnia w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego okresem.
  6. Sprzedawca od razu potwierdziło Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
  7. Sprzedawca szybko, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróć Klientowi wszelkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca opłacił płatności przy użyciu takiego sposobu płatności, użytego klienta, chyba, że ​​Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie daje się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Sprzedawca nie oferował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Jeśli klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy sposób oferowania sprzedaży przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kucyki przez niego dodatkowe koszty.
  10. Sprzedawstwo lub klient poszukującego kandydata przez Sprzedawcę niezwłocznie, później nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od dnia, chyba że sprzedawca zaoferował, że odebrze produkt. Do zachowania czasu wystarczy odesłanie Produktu przed jego śmiercią.
  11. Klient ponosi wyłącznie koszty zwrotu Produktu.
  12. Produkt należy klient Sprzedawcy na adres: CLSH Sylwia Dobkowska, al. Jana Pawła II 36 lok. 173, 00-141 Warszawa.
  13. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. 
  14. W razie odstąpienia od umowy ekonomicznej, odpowiedzialna za zrozumienie wartości Produktu, analiza wyników z niego w sposób w sposób niezgodny poza niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cechy i działania Produktu.
  15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje prawo do etykietowania etykiet w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  §9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. W przypadku umów o świadczenie usług drogowych o samochód ciągłym i bezterminowym (np. Konto klienta, usługa Newsletter) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może polubić się za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres odbiorcy powiedzhello@clsh-store.com.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą polową o ciągły i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego wypowiedzenia w przypadku naruszania do klienta.
  3. W przypadku niewykonania lub nienależytego zakupu przez sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą na adres sayhello@clsh-store.com.
  4. Prawidłowo złożona reklamacja przenosząc oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, miejsce zamieszkania lub adresby firmy oraz adres poczty), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz uzasadniające złożenie reklamacji. 
  5. Reklamację rozpatruje sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
  §10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Postanowienia klienta paragrafu końcowego wyłącznie Klientów nie konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
  2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do umów sprzedaży jeżeli jest to osoba fizyczna zawierająca przeglądaną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej działalnością gospodarczą, jest to, że nie posiada ona dla tej osoby, wynikającego w szczególności z przedmiotu pracy przez nią działalności gospodarczej , udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osoba działająca dla klienta lub przewoźnikowi realizując dostawę do klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do metod płatności w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, od oceny przez klienta sposobu płatności.
  5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta niebędącego konsumentem wyłączającym wyłączną technologię sprzedaży Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osoby wskazanej przez klienta lub przewoźnika, na Klienta przechodzą świadczenia i ciężary związane z Produktem oraz dziennik przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. 
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta jest wyłącznie do wartości zamówienia klienta w stosunku do klienta. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do klienta jest odpowiedzialna wyłącznie za kwotę zamówienia klienta w stosunku do klienta.
  §11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez klienta błędnych danych (w szczególności przez pośrednych błędnych) lub sprzedaży w celu utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez sprzedawawcę.
  2. Sprzedawca nie ponoszą za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie korzystania ze współżycia społecznego lub zwyczajami.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia pracy poszczególnych segmentów Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przegląd lub rozbudowy bazy danych bądź oprogramowania. Zawiadomienie o poręczeniu do portu internetowego Sklepu internetowego nie może naruszać praw klienta.
  §12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

   1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w do grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzący od lub innych klientów, wybór z ochrony przewidzianej dla i są wyłączną kontrolę Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
   2. Jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego, w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, tak poszukiwania zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
   3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym celu z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza przez klienta punktów praw w danych do wskazanych treści, aw szczególności nie oznacza punktów praw majątkowych, praw pokrewnych lub licencji .
   4. Zabronione jest wydanie zgody na wydanie bez zgody Sprzedawcy:

   • kopiowanie, przygotowań oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób sklepu internetowego, lub jego części, a także uczniów treści na ich pomoc,
   • decydowanie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
   • pobierz zawartość bazy danych i wtórne jej użycie w całości lub części.
   §13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana czasu gospodarczego nie ma zastosowania do klientów, którzy skłaniają się do pracy w czasie obowiązywania stawki regulaminu Regulaminu. Zmiana w czasie trwania umowy umownego lub innej drugiej strony, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w sztuce. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziana umowy w terminie wypowiedzenia zawierającym 14 dni kalendarzowych.
    2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych w stosunku do przepisów Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdy sytuacje, które obowiązują w przyszłości, są dla niego optymalne, konieczne jest przyjęcie w umowie za pośrednictwem sklepu internetowego.
    3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i roszczeń roszczeń z ze składanych w Sklepie? Należą do nich: w razie sporu praw własności majątkowych wynikłe z umów i kredytów usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały polubowny Sąd Konsumencki działający przy pomocy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie (http://wiih.org.pl/index.php) o krzywe działania na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
    4. Pożyczka od pkt 3 Klient praktyczne się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika oświetlona. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. 
    5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z wyszukiwania sposobu sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
    6. Spory powstałe w wyniku usług na podstawie Regulaminu poddane pod rozstrzygnięcie: sądowi powszechnego według wyboru klienta zgodnie z wersjami przepisów prawa polskiego, jeżeli klient jest konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w §8 pkt 2 Regulaminu; Sądowi powszechnemu sprawdzemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli klient nie jest konsumentem.
    7. Załączniki do Regulaminu stanowi jego integralną część.
    8. Regulamin w życie z dniem 6 maja 2021r.

    Koszyk

    Wszystkie dostępne zapasy znajdują się w koszyku

    Twój koszyk jest obecnie pusty.